Statut spotřebitelské soutěže

STATUT SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

obchodní společnosti Be Lenka s.r.o.

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Be Lenka s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51085291, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 68526/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.com, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Vyhlašovatel“), vydává následující statut (dále jen „Statut“) upravující průběh a pravidla spotřebitelské soutěže, jejíž bližší popis je uvedený v čl. II. (dále jen „Soutěž“).

2. Zapojením se do Soutěže účastníci potvrzují, že se s tímto Statutem předem seznámili a souhlasí s podmínkami Soutěže, které jsou v něm upraveny.

Čl. II. Bližší informace o hlavních podmínkách Soutěže

Vyhlašovatel tímto informuje o hlavních podmínkách Soutěže:

1. Soutěž bude probíhat od 27.5.2024 do 30.5.2024.

2. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přidá komentář pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce Barebarics nebo Instagramovém účtu @barebarics.

3. Výherce Soutěže bude vybrán nejpozději 31.5.2024, přičemž výběr Výherců bude náhodný.

4. Výsledky Soutěže budou Výherci oznámeny prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo Instagram. Pokud ostatní účastníci ve výše uvedeném termínu nebudou vyrozuměni o výhře v Soutěži, znamená to, že nebyli vybráni.

5. Výherci Soutěže bude odevzdána následující výhra: 100% slevový kód na nákup jednoho páru barefoot bot Barebarics Futura v libovolném barevném provedení.

6. Výhry budou výhercům odevzdány nejpozději do 10.6.2024 a mohou být uplatněny, resp. vyčerpány nejpozději do 31.8.2024.

Čl. III. Doplňující podmínky účasti v Soutěži

1. Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba – Spotřebitel (dále jen „Soutěžící“ nebo „účastník Soutěže“).

2. Soutěžícím se může stát jen osoba, která splní podmínky účasti v Soutěži ve smyslu tohoto Statutu.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním, nebo jiném obdobném poměru k Vyhlašovateli, či k Partnerovi Soutěže, ani osoby blízké k těmto osobám ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v Soutěži, výhra jí nebude předána. Stejně tak se Výhra nepředá v případě, že Vyhlašovatel zjistí, nebo bude mít důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících, či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

4. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, pokud čl. II. neustanovuje něco jiného.

5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže ty Soutěžící, kteří poruší podmínky Soutěže.

6. Pokud je podmínkou účasti v Soutěži poskytnutí komentáře, recenze, fotografie či jiného výsledku tvořivé duševní činnosti Soutěžících (dále jen „Dílo“), odevzdáním tohoto Díla Vyhlašovateli Soutěžící uděluje Organizátorovi a Partnerovi bezplatný souhlas k použití Díla pro jejich komerční i nekomerční účely, a to všemi možnými způsoby. Dílo může být především šířeno, jakýmkoliv způsobem zpřístupňováno veřejnosti, zaznamenáváno na jakýkoliv technický nosič, upravováno či spojováno s jinými autorskými díly. Tento souhlas se uděluje jako výhradný a územně neomezený, a to na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího, přičemž Organizátor i Partner jsou oprávněni udělit na použití Díla sublicenci nebo může souhlas na použití tohoto Díla dále postoupit, a to podle vlastního uvážení bez jakýchkoliv omezení.

Čl. IV. Průběh Soutěže

1. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v čl. II., a to v čase od 00:00:00 hod. prvního dne Soutěže do 23:59:59 hod. posledního dne Soutěže.

2. Soutěžící, kteří splní všechny podmínky účasti v Soutěži, budou automaticky zařazeni do losování o výhry, které jsou blíže specifikovány v čl. II.

3. Výhry budou Soutěžícím předány Vyhlašovatelem nebo některým z Partnerů Soutěže (pokud je tento Partner uvedený v čl. II), a to v termínech stanovených tímto Statutem.

4. V případě, že si výherce výhru nepřevezme na své doručovací adrese oznámené Vyhlašovateli a/nebo Partnerovi nebo v souladě s jinak dohodnutým způsobem odevzdání, ztrácí na ni nárok a výhra propadne ve prospěch Vyhlašovatele a/nebo Partnera, který může rozhodnout o výběru náhradního výherce. V této situaci výherci nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Vyhlašovatele nebo Partnera.

5. Vyhlašovatel ani Partner neodpovídají za případmé vady výher, ani nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Soutěžícím v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher jako bezplatné získání plnění je vyloučená. Vyhlašovatel ani Partner neposkytují záruku na výhry, ani neposkytují žádné náhradní plnění za výhry nebo jejich části, ani jejich hodnotu neproplácí v penězích.

Čl. V. Ochrana osobních údajů

1. Dobrovolně odevzdané osobní údaje účastníků Soutěže budou Vyhlašovatelem zpracovány primárně za účelem účasti v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, odevzdání Výher, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Vyhlašovatele a Partnera, a případně budou použity i na další účely, pokud k nim Vyhlašovatel a/nebo Partner získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude daný účastník Soutěže vždy informován.

2. Zpracování osobních údajů na uvedené účely je založeno na právním titulu oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který se ruší směrnice 95/46/ES ( „GDPR“), kterým je zájem o naplnění účelu podle předešlého odseku, což by bez poskytnutí osobních údajů účastníků Soutěže nebylo možné.

3. Pokud účastník Soutěže udělí i samostatný souhlas se zpracováním osobním údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, t.j. za účelem nabízení obchodu, služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o organizovaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Vyhlašovatele, či Partnera (podle toho, komu se tento souhlas uděluje), a to po dobu zájmu účastníka Soutěže o zasílání takových zpráv. Právním titulem v tomto případě je souhlas podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovány pouze Vyhlašovatelem a Partnerem (v případě, že Partner předává výhry).

5. Zpracované budou následující osobní údaje:

a) Pro účast a vyhodnocení Soutěže vykonává zpracování v postavení provozovatele Vyhlašovatel a zpracovává: jméno a příjmení a kontaktní údaje Soutěžícího.

b) Pro předání výher vykonává zpracování v postavení provozovatele Vyhlašovatel nebo Partner, případně Vyhlašovatel v postavení zprostředkovatele, v závislosti na tom, kdo byl v podmínkách Soutěže určený jako osoba předávajíć výhry, přičemž daná osoba zpracovává: jméno a příjmení a kontaktní údaje Soutěžícího.

c) Pro marketingovou komunikaci vykonává zpracování Vyhlašovatel a/nebo Partner (podle toho, komu se uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů), přičemž tyto osoby zpracují nasledovné údaje: emailová adresa účastníka Soutěže.

6. Osobní údaje nebudou odevzdány do třetích zemí, ani nebudou poskytnuty mezinárodním organizacím.

7. Kategorie možných příjemců osobních údajů: Vyhlašovatel, Partner Soutěže, osoby v postavení zprostředkovatele (doručovatelé, poskytovatelé účetních služeb, služeb newslettera, správci CRM systémů, poskytovatelé webhostingových služeb atd.).

8. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od příslušného provozovatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovávají na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenos těchto údajů a právo podat stížnost na Úřadě na ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže má právo namítat proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu.

9. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

10. Osobní údaje budou zpracovány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím na požadavky na archivační lhůty na uchovávání údajů stanovené právními předpisy. T. j. po dobu trvání Soutěže, po dobu stanovenou zákonem o dani z příjmů (či dalšími právními předpisy) a po dobu, ve které je možné podle příslušných právních předpisů uplatnit práva a nároky vyplývající z účasti v Soutěži a z odevzdání a realizace Výher, s přihlédnutím na promlčecí lhůty podle zákona č. 40/1964 Zb.

Čl. VI. Záverečné ustanovení

1. Vyhlašovatel vyhlašuje, že provozovatelé Sociálních sítí Facebook, Instagram, Twitter či LinkedIN nejsou do Soutěže nijak zapojeni a vůči Soutěžícím nemají žádné závazky.

2. Vyhlašovatel oznamuje, že orgánem dozoru, na který se Soutěžící mohou obrátit v souvislosti s průběhem soutěže, je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Žilinský kraj, se sídlem Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úplné zrušení Soutěže a také na změnu podmínek Soutěže zveřejněním aktualizovaného znění tohoto Statutu nebo doplňujících informací o Soutěži na internetových stránkách Vyhlašovatele. Soutěžící, který s takovouto změnou nebude souhlasit, má právo na odstoupení ze Soutěže do třech (3) dnů od zveřejnění této změny na internetových stránkách Vyhlašovatele, v opačném případě se má za to, že danou změnu podmínek Soutěže akceptuje.

4. Vyhlašovatel tímto informuje, že výherce, který je daňovým rezidentem Slovenské republiky, je povinen odvést daň z příjmů a pojistné na zdravotní pojištění z hodnoty nepeněžité výhry, pokud tato hodnota přesáhne sumu 350 EUR. Vyhlašovatel je v takovém případě povinen vystavit výherci osvědčení o výhře, které výherce použije při plnění výše uvedených povinností.

5. Právní vztahy tímto Statutem neupravené se řídí všeobecně platnými právními předpisy Slovenské republiky.

6. Tento Status vstupuje v platnost a účinnost dne 1.9.2019.

Be Lenka s.r.o.